Aktualności

Archiwum Newsów

Galeria

Plan lekcji nr 2

Zmiany w planie

Kalendarium

Dokumenty

Wykaz podręczników

TIK

eTwinning

SZKOŁA WSPÓŁPRACY

Przyjaciele szkoły :)

RODO


Patron

Historia szkoły

Dyrekcja

Grono Pedagogiczne

Rada Rodziców

Administracja

Dział techniczny

Dzwonki

Pedagog

Samorząd Uczniowski

Klasy


Nasi absolwenci


Koła zainteresowań


Redakcja

Kontakt


Linki dla nauczycieli

Linki dla uczniów

Linki dla rodziców

od 18.04.2005 roku

Regulamin świetlicy Gimnazjum im. Jana Pawła II w Gostycynie

1. Świetlica szkolna obejmuje swoją działalnością opiekuńczą i wychowawczo-dydaktyczną ogół młodzieży gimnazjalnej, a szcególnie dojeżdżającej do placówki, dostosowując się do przyjętego planu lekcji planu dowożenia uczniów.
2. Celem działalności świetlicy jest zapewnienie młodzieży szkolnej zorganizowanej opiek wychowawczej, pomocy w nauce oraz odpowiednich warunków do nauki własnej i rekreacji.
3. Ze świetlicy korzystać mogą wszyscy uczniowie gimnazjum według ustalonego harmonogramu zajęć.
Przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych i po lekcjach w świetlicy szkolnej zobowiązani są przebywać uczniowie:
- dowożeni autobusem szkolnym,
- dojeżdżający autobusami PKS.
4. Zajęcia świetlicowe (między lekcjami) obowiązują wszystkich uczniów danej grupy (również miejscowych). Obecność jest obowiązkowa.
5. Uczeń przebywający w świetlicy jest zobowiązany:
a) wypełniać polecenia nauczycieli - wychowowawcy świetlicy i opiekunów,
b) dostosować pracę własną do tematyki odbywających się zajęć,
c) przebywać w świetlicy do czasu zakończenia organizowanych zajęć,
d) do kulturalnego zachowania się,
e) stwarzać warunki i tworzyć atmosferę dobrego koleżeństwa,
f) dbać o czystość i estetykę pomieszczenia oraz pomagać w jej utrzymaniu,
g) szanować powierzony sprzęt i materiały wyposażenia świetlicy,
6. Uczeń przebywający w świetlicy ma prawo do:
a) samodzielnego odrabiania zadań domowych oraz korzystania z pomocy kolegów i nauczycieli,
b) wykorzystywania, za zgodą nayczycieli - wychowawcy i opiekunów, pomocy dydaktyczno - wychowawczych oraz sprzętu znajdującego się w świetlicy,
c) zgłaszania własnych propozycji do tematyki organizowanych zajęć,
d) korzystania ze sklepiku uczniowskiego zgodnie z ustaleniami wychowawcy, opiekuna świetlicy.
7. Uczniowie rozpoczynający zajęcia świetlicowe zobowiązani są oczekiwać na nie przed salą świetlicy.
8. Przed lekcjami i po lekcjach istnieje możliwość wyjść poza teren szkoły pod warunkiem dostarczenia zwolnienia na cały semestr od rodziców lub opiekunów.
9. Wyjście ze świetlicy między lekcjami możliwe jest tylko w przypadku wizyty u lekarza, po uprzednim dostarczeniu prośby od rodziców lub opiekunów z datą, godziną i celem wyjścia.
10. Autobus do każdej miejscowości oczekiwać będzie na uczniów za barierkami (przy krawężniku chodnika).
11. Na autobus uczniowie oczekują na boisku szkolnym.
12. Uczniowie chcący dojeżdżać do szkoły rowerem (w uzasadnionych przypadkach) zobowiązani są dostarczyć wychowawcy zgodę rodziców lub opiekunów.

* ewaluacja dokonana dnia 28.09 2006 roku przez wychowawcę świetlicy oraz przewodniczących Zespołu Wychowawczego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Gostycynie

Wstecz


Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II
ul. Sępoleńska 12a
89-520 Gostycyn
tel. (052) 3346308
gostycyngim@op.pl

Logo


Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gostycynie


Wnioski i uwagi dotyczące bezpieczeństwa w szkole, w drodze do szkoły zgłoś na maila dgiersz@wp.pl
Rodzina Szkół noszących imię Jana Pawła II

Logo


© Copyright 2005 by GwG - wszelkie prawa zastrzeżone!