Aktualności

Archiwum Newsów

Galeria

Plan lekcji nr 2

Zmiany w planie

Kalendarium

Dokumenty

Wykaz podręczników

TIK

eTwinning

SZKOŁA WSPÓŁPRACY

Przyjaciele szkoły :)

RODO


Patron

Historia szkoły

Dyrekcja

Grono Pedagogiczne

Rada Rodziców

Administracja

Dział techniczny

Dzwonki

Pedagog

Samorząd Uczniowski

Klasy


Nasi absolwenci


Koła zainteresowań


Redakcja

Kontakt


Linki dla nauczycieli

Linki dla uczniów

Linki dla rodziców

od 18.04.2005 roku

Regulamin Uczniowski Gimnazjum im. Jana Pawła II w Gostycynie

Postanowienia wstępne:

1. Regulamin Uczniowski: b) określa zasady współpracy uczniów i nauczycieli, których powinno łączyć zrozumienie, życzliwość i szacunek,
c) tworzy warunki do samorządności i partnerstwa, ponoszenia przez uczniów współodpowiedzialności za funkcjonowanie szkoły.

2. Obowiązkiem szkoły jest zapewnienie niezbędnych warunków umożliwiających pełną realizację postanowień regulaminu.

UCZEŃ MA PRAWO DO:

1. Przejawiania własnej aktywności w zdobywaniu wiedzy, umiejętności i inicjatywy w tworzeniu dobrego życia wewnątrzszkolnego.
2. Wyrażania swoich opinii dotyczących nauczania danego przedmiotu oraz oraz przedstawiania swoich problemów i uzyskania na nie odpowiedzi lub wyjaśnień odpowiednio od nauczycieli, wychowawców, dyrektora gimnazjum.
3. Poszanowania własnej godności w sprawach osobistych, koleżeńskich i rodzinnych.
4. Jawności w wyrażaniu opinii dotyczących życia szkoły z zastrzeżeniem, by nie uwłaczało to niczyjej godności.
5. Przynależności do wybranych przez siebie zajęć pozalekcyjnych i organizacji szkolnych w gimnazjum oraz poza szkołą po konsultacji z nauczycielami i wychowawcą oraz za zgodą rodziców.
6. Znajomości w procesie dydaktycznym:
a) treści nauczania danego przedmiotu (zajęć edukacyjnych),
b) metod i form pracy stosowanych przez nauczyciela przedmiotu,
metod i kryteriów kontroli wiedzy.
7. Dosatkowej pomocy nauczyciela przedmiotu, pomocy koleżeńskiej w przypadku trudności w opanowaniu treści nauczania danego przedmiotu, po odpowiednim umotywowaniu i konsultacji z nauczycielem.
8. Zwolnienia z odpowiedzi ustnych i kartkówek w danym dniu, jeżeli numer ucznia z dziennika lekcyjnego został wylosowany w loterii samorządowej "Szczęśliwy numerek".
9. Jawnej i umotywowanej oceny w nauce i zachowaniu.
10. Wybierania i być wybieranym do Rady Samorządu Klasowego i Uczniowskiego.
11. Reprezentowania gimnazjum w konkursach, przeglądach, zawodach i innych imprezach zgodnie ze swoimi predyspozycjami i umiejętnościami.
12. Korzystania z opieki i pomocy socjalnej w formie m.in.:
a) dowożenia i dojazdów do szkoły,
b) opieki w świetlicy szkolnej,
c) korzystania z ciepłych napojów o obiadów,
d) dotacji do wycieczek i obozów,
e) zwolnienia z odpłatności PZU,
f) zasiłków losowych zgodnie z obowiązującymi przepisami lub po zaopiniowaniu przez wychowawcę oraz odpowiednie komisje szkolne.
13. Bezpłatnego korzystania z opieki lekarskiej.

UCZEŃ MA OBOWIĄZEK:

1. Zachowania się w każdej sytuacji w sposób godny młodego Polaka, czyli w szczególności:
a) postępowania zgodnie z dobrem społeczności szkolnej,
b) dbania o dobre imię i tradycje gimnazjum,
c) odpowiedzialnego współtworzenia dobrej atmosfery w naszej szkole,
d) kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią,
e) dbania o kulturę osobistą i kulturę słowa,
f) okazywania szacunku nauczycielom, pracownikom szkoły i osobom starszym.
2. Wykorzystywania w pełni czasu przeznaczonego na naukę w szkole i w domu, tj.:
a) systematycznego zdobywania wiedzy zgodnie ze swoimi możliwościami i predyspozycjami,
b) systematycznego przygotowywania się do zajęć szkolnych w formie ustnej i pisemnej,
c) poszerzania swej wiedzy i nabywania nowych umiejętności.
3. Poszanowania praw przyrody i być wrażliwym na wszelkie przejawy degradacji środowiska.
4. Podporządkowania się:
a) zarządzeniom i zaleceniom dyrektora gimnazjum,
b) uchwałom Rady Pedagogicznej,
c) uchwałom Rady Rodziców,
d) poleceniom wychowawcy, nauczycieli i innych pracowników,
e) ustaleniom Rady Samorządu Uczniowskiego,
f) ustaleniom Rady Samorządu Klasowego.
5. Przestrzegania zasad współżycia społecznego, a w szczególności:
a) okazywanie szacunku kolegom,
b) przeciwstawianie się przejawom brutalności i wurgalności,
c) sznowania poglądów i przekonań innych,
d) poszanowania wolności i godności osobistej drugiego człowieka,
e) zachowania w tajemnicy informacji i dyskusji w sprawach powierzonych w zaufaniu, chyba że zaszkodziłoby to ogółowi Społeczności Uczniowskiej lub życiu i zdrowiu powierzającego,
f) naprawienia wyrządzonej przez siebie krzywdy lub szkody po uzgodnieniu z wychowawcą lub dyrektorem gimnazjum.
6. Dbania o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz kolegów, a w szczególności:
a) przestrzeganie bezpieczeństwa w szkole i poza szkołą,
b) przestrzeganie zasad higieny osobistej,
uczeń nie pali tytoniu, nie pije alkoholu, nie używa środków odurzających i narkotyków.
7. Ze względu na bezpieczeństwo:
a) przebywania w czasie przerw na terenie gimnazjum i podporządkowania się poleceniem nauczycieli dyżurnych, innych pracowników szkoły oraz uczniom pełniącym dyżur z ramienia Samorządu Uczniowskiego,
b) przebywania pod opieką wychowawcy świetlicy w czasie wolnym oraz oczekując na odjazd autobusu szkolnego lub liniowego PKS,
c) spędzania czasu wolnego poza domem w godzinach wieczornych za zgodą lub pod opieką rodziców.
8. Troszczenia się o mienie gimnazjum i jego estetyczny wygląd, starania się o utrzymanie czystości i porządku na terenie i wokół szkoły.

POCHWAŁY I NAGRODY

1. Rada Pedagogiczna udziela pochwał i nagradza uczniów za:
a) rzetelną naukę i pracę społeczną,
b) wzorową postawę,
c) szczególne osiągnięcia.
2. Rodzaje pochwał i nagród:
a) pochwała nauczyciela przedmiotu lub wychowawcy wobec klasy,
b) pochwała dyrektora gimnazjum wobec Społeczności Uczniowskiej,
c) wpis osiągnięć ucznia do kroniki szkolnej,
d) nagrody książkowe lub rzeczowe za sukcesy w konkursach i imprezach międzyszkolnych i wewnątrzszkolnych,
e) spotkania lub wycieczki dla przodowników nauki, pracy społecznej oraz organizatorów dobrej atmosfery i życia wewnątrzszkolnego,
f) list gratulacyjny dla rodziców,
g) szczególnie wyróżniający się uczniowie otrzymują nagrody i wyróżnienia przyznawane przez władze oświatowe, instytucje i organizacje według odrębnych przepisów.

UPOMNIENIA I KARY

1. Rada Pedagogiczna udziela upomnień i karze uczniów za nieprzestrzeganie Regulaminu Uczniowskiego w formir:
a) upomnienia nauczyciela przedmiotu lub wychowawcy wobec klasy,
b) powiadomienia rodziców,
c) upomnienia lub nagany dyrektora gimnazjum na apelu wobec Społeczności Uczniowskiej,
d) zawieszenia w niektórych prawach ucznia,
e) przeniesienia do równoległej klasy,
f) przeniesienia do innego gimnazjum (Art. 39, ust. 2a Ustawy o systemie oświaty).
2. Wykonanie kary może być zawieszone na czas próby, jeżeli uczeń uzyska poręczenie Rady Samorządu Klasowego lub Rady Samorządu Uczniowskiego w porozumieniu odpowiednio z wychowawcą klasy, dyrektorem gimnazjum lub Radą Pedagogiczną.
5. Uczeń może odwołać się od wymierzonej kary poprzez:
a) Radę Samorządu Klasowego,
b) Radę samorządu Uczniowskiego,
c) wychowawcę,
d) dyrektora gimnazjum,

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Dyrektor gimnazjum wspólnie z Radą Samorządu Uczniowskiego organizuje raz w semestrze spotkanie ze Społecznością Uczniowską w celu wymiany opinii i uwag dotyczących życia szkoły. Rada Samorządu Uczniowskiego może wnieść do opiekuna samorządu prośbę o zwołanie dodatkowych spotkań.
2. Dyrektor gimnazjum oraz Rada Pedagogiczna zastrzega sobie prawo do analizy niektórych spraw szkolnych, informując o nich wychowawców i rodziców, bez poinformowania Samorządu Uczniowskiego.
3. Zaistniałe spory rozstrzyga:
a) Rada Samorządu Klasowego z wychowawcą,
b) Rada Samorządu Uczniowskiego z opiekunem,
c) dyrektor gimnazjum,
d) Rada Pedagogiczna,
e) dyrektor gimnazjum z Prezydium Rady Rodziców na zasadach negocjacji, wzajemnego zrozumienia i poszanowania stron.

Koordynatorem rozstrzygania zaistniałych sporów, występującym z ramienia Społeczności Uczniowskiej, jest Opiekun Samorządu Uczniowskiego.

4. 21 marca i 1 kwietnia są dniami nauki szkolnej według planu zajęć lekcyjnych.
5. Powyższy Regulamin Uczniowski stosuje się łącznie z:
a) Wewnątrzszkolnym systemem oceniania,
b) Regulaminem działalności Samorządu Uczniowskiego,
c) Regulaminem porządkowym,
d) Regulaminem dyskotek szkolnych.

Regulamin obowiązuje od 6 marca 2000 roku.

Wstecz


Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II
ul. Sępoleńska 12a
89-520 Gostycyn
tel. (052) 3346308
gostycyngim@op.pl

Logo


Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gostycynie


Wnioski i uwagi dotyczące bezpieczeństwa w szkole, w drodze do szkoły zgłoś na maila dgiersz@wp.pl
Rodzina Szkół noszących imię Jana Pawła II

Logo


© Copyright 2005 by GwG - wszelkie prawa zastrzeżone!